Nasza oferta

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„ SŁONECZKO” W MAREZIE
MISJA I WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka

• Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości, za szczególnym uwzględnieniem twórczości plastycznej.
• Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
• Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
• Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
• Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
• Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
• Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
• Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
• Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / uroczystości i imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.
• Udział w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik, metod, materiałów plastycznych,
• Udział w konkursach plastycznych.
• Prezentacja prac plastycznych w placówce i na zewnątrz.
• Realizacja innowacji pedagogicznej „Mały artysta” zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku Nr w rejestrze 5361/335/2013

 

Oferujemy dzieciom:

• Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia.
• Funkcjonalne, estetyczne i bogato wyposażone sale zajęć.
• Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw.
• Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.
• Zabawki z atestami.
• Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.
• Różnorodne materiały plastyczne
W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:
• Rytmikę z elementami tańca;
• Zajęcia szachowe
• Logoterapię
• Zajęcia z języka angielskiego;
• Wycieczki.
• Teatrzyki
• Zajęcia plastyczne
W organizacji procesu edukacyjnego
• Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych: Labana, Orffa, M.Bogdanowicz, P.Dennisona, I. Majchrzak, oraz pedagogikę zabawy;
• Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
• Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
• Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
• Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.
• Tworzymy nowe programy oraz innowacje pedagogiczne.

 

Absolwenci naszego przedszkola są:

• Aktywni, twórczy, gotowi do stawiania pytań, budowania hipotez, przewidywania oraz odkrywania.
• Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
• Mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
• Posiadają umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.
• Korzystają z podstawowych zasad zdrowego stylu życia
• Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.
• Przestrzegają reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
• W miarę samodzielnie radzą sobie w sytuacjach życiowych
• Posiadają motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
• Znają zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.